Arholiadau Haf 2021

Ysgol-Y-Strade

2020-11-10 - llythyr ysgolion a cholegau - Haf 2021

Llythyr Arholiadau wrth Cyng Glynog Davies

Cwestiynau cyffredinol Cyfnod atal

Cyfnod atal

Diwrnodau HMS

Annwyl Riant/Gofalwr,

Rydym wedi adolygu'r dyddiadau ar gyfer tymor yr hydref ac oherwydd y sefyllfa barhaus mewn perthynas â COVID-19, penderfynwyd y bydd y tymor yn dod i ben ddydd Gwener, 18 Rhagfyr.

Mae dydd Llun, 21 Rhagfyr, dydd Mawrth, 22 Rhagfyr a dydd Llun 4 Ionawr yn ddiwrnodau HMS

Cinio Ysgol

Wrth inni symud ymlaen gyda'r broses o ail agor Ysgol Y Strade yn llawn, rydym yn gweithio gyda’r gwasanaeth Arlwyo Sirol i sicrhau bod pob disgybl yn cael cyfle i brynu bwyd poeth yn ystod eu hamser cinio. Rydym felly yn dechrau'r broses hon trwy gynnig dewis bwyd poeth cyfyngedig ar ddydd Iau a

Gwybodaeth Trafnidiaeth Ysgol ac Amserlenni Bysiau Ysgol

https://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/gwasanaethaur-cyngor/addysg-ac-ysgolion/cludiant-ysgol/amserlenni-bysiau-ysgol/

https://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/gwasanaethaur-cyngor/addysg-ac-ysgolion/ailagor-ysgolion/?type=45965

Newyddion

Yr Ysgol

Sefydlwyd Ysgol Gyfun Y Strade ym 1977 fel Ysgol Gyfun Ddwyieithog i fechgyn a merched rhwng 11 a 18+ oed.

Ym mis Medi 2019 bydd ymhell dros 1,200 o ddisgyblion yn yr ysgol gyda thua 240 yn y flwyddyn gyntaf.

Mae’r ysgol yn ymrwymo ei hun fel sefydliad i gynnal a chodi safonau gwaith ac ymddygiad y disgyblion ac i hyrwyddo addysg cyfrwng Cymraeg mewn cymuned ddwyieithog. Mae cynllun datblygiad a thargedau gwelliant blynyddol yr ysgol yn cyfeirio at y prif nodau hyn.

Mae staff a disgyblion Y Strade yn gweithio’n egnïol i gynnal arwyddair yr ysgol, sef …

“Nid da lle gellir gwell”

Nid da lle gellir gwell

Llais Y Dysgwr - Sut allwn ni wella’r Ysgol? Oes gen ti syniad?
Botwm Becso