E-ddarlledu Teulu’r Strade

Ar ddydd Gwener, Mehefin 8fed, cynhaliodd ein tîm o ddisgybion e-ddarlledu digwyddiad hyfforddi digidol. Cynlluniwyd a chyflwynwyd y digwyddiad gan chwech disgybl dawnus (blynyddoedd 9 a 10) sydd wedi fod ynghlwm ag amrywiaeth o brosiectau darlledu dros y flwyddyn ddiwethaf. Diolch yn fawr iawn i’n staff ysgolion cynradd, Rob Walters a Stephen Williams (ERW), a Mark Douglas a Beth Evans (Aspire2Be) am eu presenoldeb a’u cefnogaeth.

Yn ystod y digwyddiad, rhannodd y disgyblion hanes eu taith ddigidol a’r effaith mae wedi cael yma yn Ysgol Y Strade. Llynedd, yn dilyn ceisiadau, dewiswyd y disgyblion yma i gynrychioli’r ysgol mewn cwrs iBroadcast (Aspire2Be a Sean Holley) yng Nghaerdydd trwy’r bartneriaeth dosbarth busnes gyda’r Principality. Y digwyddiad hwn oedd man cychwyn taith gyffrous sy’n parhau i ffynnu. Ers y digwyddiad yma, mae nhw wedi gweithio gyda’r adrannau Addysg Gorfforol a Thechnoleg Gwybodaeth i gynhyrchu cynllun gwaith e-ddarlledu, a gynrychioli yr ysgol a’n partner Dosbarth Busnes, y Principality, mewn nifer o ddigwyddiadau busnes. Mae nhw bellach yn ysbrydoli adrannau o fewn yr ysgol i archwilio’r defnydd o ffilmio a darlledu fel prosiect gyfoethog ar gyfer y fframwaith cymhwysedd digidol newydd (Cwricwlwm Newydd i Gymru) yn ogystal â’r fframweithiau llythrennedd a rhifedd.Yn ogystal â chyflwyno stori eu taith ddigidol, cyflwynodd y disgyblion gweithdy ymarferol, yn arddangos yr app Coach’s Eye ar y iPad, yr offer a’r potensial i gynnal diddordeb disgyblion yn yr ystafell ddosbarth wrth ddefnyddio’r math yma o dechnoleg. Dangosodd Mrs Julie Fletcher sut mae’r adran TGCh wedi defnyddio Microsoft Sway a chynlluniau ar gyfer gweithredu’r dechnoleg ymhellach o fewn yr ysgol gyfan.

Fel ysgol, rydym yn hynod o falch o’r chwe disgybl. Roedd yr hyfforddiant a gyflwynwyd yn broffesiynol ac yn hyderus. Yn yr adborth derbyniwyd ar ddiwedd y digwyddiad, nododd pawb bod y disgyblion wedi’u hysbrydoli ac mae’r ysgolion gynradd yn awyddus i fynd â’r syniadau yn ôl i’w dosbarthiadau. Mae cynlluniau bellach i’r chwe disgybl ymweld â’r ysgolion cynradd tymor nesaf i gynnig hyfforddiant pellach a thystio effaith fyw eu hyfforddiant.