Yn ystod y tymor nesaf bydd eich plentyn yn cael cyfle i wneud penderfyniadau ynglŷn â’r pynciau y maent am eu hastudio ym Mlwyddyn 10 ac 11.

Yn ystod y cyfnod yma bydd y disgyblion yn gwneud ymarferion mewn gwersi tiwtorial i’w galluogi i ddod i adnabod eu hunain yn well ac i ddarganfod o ble i gael cymorth a gwybodaeth berthnasol am yrfâu a dewisiadau.

Mae’n rhaid i bawb astudio’r pynciau (craidd) canlynol: Cymraeg, Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth, Addysg Grefyddol a Chymhwyster Bagloriaeth Cymru.  Mae’r cwricwlwm ym mlwyddyn 10 wedi’i gynllunio fel bod gan bob disgybl yr hawl i ddewis tri phwnc ychwanegol i’r pynciau craidd.

Gobeithio bydd gwybodaeth ‘Llwybrau Dysgu 14+’ ar y wefan (http://bit.ly/llwybrau-dysgu-14) â’r Noson Opsiynau Blwyddyn 9 ar 14/3/19 am 6 o’r gloch o gymorth i chi wrth wneud eich penderfyniadau.  Mae rhestr o’r pynciau opsiwn wedi’i chynnwys gyda’r llythyr hwn er gwybodaeth i chi wrth ddewis pynciau.

Bydd yna gyfle yn y Noson Rieni ar nos Iau, Mawrth 21ain i drafod gydag athrawon cyn gwneud y dewis terfynol.

Pynciau Craidd/Core Subjects

·       Cymraeg/Welsh

·       Saesneg/English

·       Mathemateg a Rhifedd/Mathematics and Numeracy

·       Gwyddoniaeth/Science

·       Astudiaethau Crefyddol*/Religious Education*

·       Cymhwyster Bagloriaeth Cymru/Welsh Baccalaureate Qualification

*ar gael fel opsiwn TGAU llawn/*available as an optional full GCSE

Pynciau Dewisol/Optional Subjects

Bydd angen penderfynu ar 3 pwnc dewisol/You will need to select 3 optional subjects

Addysg Gorfforol/Physical Education

Busnes/Business

Busnes Adwerthu(BTEC)Business and Services (BTEC)

Celf a Dylunio/Art and Design

Cerddoriaeth/Music

Chwaraeon (BTEC)/Sport (BTEC)

Drama

Daearyddiaeth/Geography

Teithio a Thwristiaeth (BTEC)/Travel and Tourism (BTEC)

Hanes/History

Ieithoedd Modern/Mordern Foreign Languages

  • Sbaeneg/Spanish
  • Ffrangeg/French

Iechyd a cofal cymdeithasol/Health and Social Care

Dim my nag un pwnc Dylunio a Thechnoleg

No more than one Design and Technology subject.

Bwyd a Maeth/Food and Nutrition

Dylunio a Thechnoleg/Design and Technology

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu/Information and Communication Technology

Cyrsiau Galwedigaethol Partneriaeth â Choleg Sir Gâr

Adeiladwaith/Construction
Gwallt a Harddwch /Hair and Beauty