Adolygiadau o’r marcio / marciau a asesir gan y ganolfan (Asesiadau dan Reolaeth TGAU, gwaith
cwrs TAG:
Mae Ysgol Y Strade wedi ymrwymo i sicrhau fod gwaith ymgeiswyr yn cael eu marcio’n deg, yn gyson
ac yn unol â manyleb a dogfennau cysylltiedig penodol i bwnc y corff dyfarnu pan fo staff y ganolfan
yn gwneud y marcio.
Bydd gwaith ymgeiswyr yn cael eu marcio gan staff sydd â’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgìl
priodol, ac sydd wedi’u hyfforddi yn y gweithgaredd hwn. Mae Ysgol Y Strade wedi ymrwymo i sicrhau
fod gwaith a gynhyrchir gan ymgeiswyr wedi’i ddilysu yn unol â gofynion y corff dyfarnu. Lle bo nifer
o athrawon pwnc yn ymwneud â marcio gwaith ymgeiswyr, bydd safoni a chymedroli mewnol yn
sicrhau cysondeb y marcio.

1. Bydd Ysgol Y Strade yn sicrhau bod ymgeiswyr yn ymwybodol o’u marciau a asesir yn y ganolfan er
mwyn iddyn nhw allu wneud cais am adolygiad o farcio’r ganolfan os oes angen cyn cyflwyno’r marciau
i’r corff dyfarnu.
2. Bydd Ysgol Y Strade yn hysbysu ymgeiswyr y gallan nhw wneud cais am gopïau o’r deunyddiau i’w
cynorthwyo wrth ystyried p’un a ydyn nhw am wneud cais am adolygiad o farcio’r ganolfan o’r asesiad.
3. Bydd Ysgol Y Strade, yn brydlon ar ôl derbyn cais am gopïau o ddeunyddiau, yn sicrhau eu bod ar
gael i’r ymgeisydd.
4. Bydd Ysgol Y Strade yn darparu digon o amser i ymgeiswyr i adolygu copïau o ddeunyddiau ac i
gyrraedd penderfyniad.
5. Rhaid gwneud ceisiadau am adolygiadau o’r marcio yn ysgrifenedig.
6. Bydd Ysgol Y Strade yn caniatáu digon o amser i gynnal adolygiad o’r marcio, er mwyn gwneud
unrhyw newidiadau angenrheidiol i’r marcio ac i roi gwybod i’r ymgeisydd o’r canlyniad cyn terfyn
amser y corff dyfarnu.
7. Bydd Ysgol Y Strade yn sicrhau bod yr adolygiad o’r marcio yn cael ei gynnal gan aseswr sydd â
chymhwysedd priodol, heb ymwneud ag asesu’r ymgeisydd hwnnw yn y gorffennol ac heb unrhyw
ddiddordeb personol yn yr adolygiad.
8. Bydd Ysgol Y Strade yn cyfarwyddo’r adolygwr i sicrhau bod marc yr ymgeisydd yn gyson â’r safon a
osodir gan y ganolfan.
9. Bydd yr ymgeisydd yn cael ei hysbysu mewn ysgrifen o ganlyniad adolygiad o farcio’r ganolfan.
10. Bydd pennaeth y ganolfan yn cael ei hysbysu o ganlyniad adolygiad o farcio’r ganolfan a bydd yn
cael ei gofnodi fel cwyn. Bydd cofnod ysgrifenedig yn cael ei gadw a fydd ar gael i’r corff dyfarnu os
POLISI ARHOLIADAU
Atodiad 1
gofynnir amdano. Os yw adolygiad o farcio’r ganolfan yn amlygu unrhyw anghysondebau yn y
trefniadau, bydd y corff dyfarnu’n cael gwybod ar unwaith.
Ar ôl i waith ymgeiswyr gael eu hasesu’n fewnol, bydd y corff dyfarnu’n safoni’r gwaith i sicrhau bod
cysondeb yn y marcio rhwng canolfannau. Gallai’r broses safoni arwain at newidiadau yn y marcio.
Mae hyn tu hwnt i reolaeth Ysgol Y Strade ac nid yw’n rhan o’r weithdrefn hon.