CRA Y Strade 

Etholir Pwyllgor yn y cyfarfod cyntaf ac fe gynhelir Cyfarfod Blynyddol wedyn ar ddechrau pob blwyddyn academaidd. Yn yr un modd etholir aelodau o’r Athrawon ar y Pwyllgor. Bwriedir cael aelodau o’r rhieni ar y Pwyllgor o bob rhan o dalgylch eang yr ysgol. Hefyd bydd chwech o’r rhieni ar Fwrdd Rheolwyr yr ysgol. Gobeithir y bydd pob rhiant yn cefnogi’r gymdeithas er mwyn cynorthwyo’r ysgol a hefyd i greu cysylltiad agos rhwng y cartref a’r ysgol.

Swyddogion 2019-2020

Trysorydd Mrs Anna Rees

Cadeirydd  Mr Owain Davies

Ysgrifenyddes Mrs Karen Seward

Cydlynydd y GRA  Miss Catrin Hughes

Digwyddiadau

Chwefror 2019

Noson Caws a Gwîn Cerdd â Chân Chwefror 21ain. Tocynnau ar werth o swyddfa’r ysgol £6 oedolion £4 plant.

Tachwedd 2018

Ffair Aeaf – cynhelir Ffair Aeaf yn yr ysgol Tachwedd 20fed. Bydd stondinau ac adloniant gan ysgolion Teulu’r Strade.

Mehefin 2018

‘Mochyn a Mwy’ Nos Wener, Mehefin 29ain, Clwb Rygbi Ffwrnes. Croeso i blant. Tocynnau ar gael gan BR, NG, AC, a CH

Cyfarfod yn Gwesyty’r Thomas Arms i drafod nos Lun, Mehefin 11eg 7:00yh

Er gwybodaeth
Mae’r Noson Agored i rieni Bl 6 wedi newid i Gorffennaf 4ydd- stondin yn gwerthu pop/creision ayb. Dim Twrw’r Teulu. 

Ebrill 2018

Hyd yma mae’r GRA wedi codi £2,561 yn ystod yr wyth mis diwethaf. Diolch am bob cefnogaeth.

Dewch yn llu i’r cyfarfod nesaf- ar Ebrill 30ain yn y Thomas Arms, 7.00yh. Mae angen trefnu 1/2 weithgaredd arall.  Bydd croeso cynnes i aelodau newydd.

Lledaenwch y neges os gwelwch yn dda?

Rhagfyr 2017

Gair byr ond diffuant i ddiolch yn fawr i bawb a gefnogodd y Ffair neithiwr. Roedd yn braf gweld ysgolion y Teulu gyda’i gilydd, gyda’u rhieni a’u ffrindiau.

Diolch i’r Cynradd a’r Strade am eitemau gwych ac am y cynnyrch gwreiddiol ar y stondinau. Dwi’n ymwybodol bod pawb yn eithriadol o brysur yr adeg hon o’r flwyddyn, ac mae’r GRA yn gwerthfawrogi eich presenoldeb yn fawr.

Ar ran y Gymdeithas, carem ddymuno Bendith yr Ŵyl i bawb, a diolch am bob cefnogaeth i’n gweithgareddau drwy gydol y flwyddyn.

Mae’r elw hyd yma dros £850, ac rydym yn parhau i enwi’r corach tan dydd Gwener!

Y digwyddiad nesaf fydd ein cyngerdd ‘Caws a gwîn, cerdd a chân’ ar Fawrth y 1af. Croeso i bawb.