Cymeradwyo

Mae cymeradwyo yn ffactor allweddol mewn addysg plentyn:

 • Rhoddir cymeradwyaeth yn rheolaidd am waith da a gyflawnwyd – naill ai ar lafar neu’n ysgrifenedig yn y llyfrau ysgrifennu neu’r Llyfr Cyswllt.
 • Cofnodir gwaith da, ymddygiad da a chyraeddiadau yn yr Adroddiadau ac ar  lafar.
 • Cydnabyddir gwahanol fathau o lwyddiant yn y gwersi Bugeiliol, y Gwasanaethau Blwyddyn neu’r Gwasanaeth Llawn.
 • Arddangosir gwaith disgyblion gymaint â phosib.
 • Croesawir y cyfle i roi clod i unigoliongan y Pennaeth, y Dirprwy a’r Penaethiaid Safonau.
 • Hybir disgyblion i gymeryd rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol.

Pan fydd rhaid cosbi gwneir hyn mewn gwahanol ffyrdd:

 • Gwaith cartref ychwanegol.
 • Cadw i mewn amser egwyl/cinio.
 • Arolwg dyddiol.
 • Tynnu allan o wersi am gyfnod.

Mae gan yr Ysgol gamau gweithredu pendant i ddelio â gwahanol droseddau.

 • Problemau pob dydd, llai difrifol:
  Athro Dosbarth/Pennaeth Safonau
 • Problemau disgyblaeth difrifol:
  Uwch Dîm Arwain ac yna’r Pennaeth lle    na bydd gwelliant yn digwydd.

Pan fydd angen, cysylltir â’r rhieni a’u gwahodd i’r ysgol i drafod ymddygiad eu plentyn. Bydd yr Awdurdod yn caniatau i ysgol wahardd disgyblion o’r ysgol am gyfnod penodedig mewn rhai amgylchiadau eithriadol.