Daearyddiaeth

Rhagair

Mae’n bwnc sy’n:

 • Ymdrin gyda materion cyfoes a phwysig.
 • Amlygu ein cyd-ddibyniaeth fel pobl, amgylcheddau a gwledydd.
 • Datblygu sgiliau mae cyflogwyr eu heisiau. Sgiliau cyfathrebu; dadansoddi data; datrys problemau ynghyd â’r gallu i feddwl yn annibynnol.
 • Annog y gallu i weithio fel tîm trwy wneud gwaith maes.
 • Ein helpu i wneud synnwyr o’r byd o’n cwmpas trwy astudio gwahanol lefydd, prosesau a phoblogaethau amrywiol.
 • Datblygu ein cyfrifoldeb fel dinasyddion byd-eang a’n gallu i adnabod sut gallwn gyfrannu at ddatblygiad cynaliadwy.

Cynnwys ag Asesu

Uned 1:  (40%)  Un papur arholiad 1 awr, 30 munud.

A.  Themâu Craidd
Tirweddau a phrosesau ffisegol

 • Tirweddau Cymru
 • Afonydd / Llifogydd
 • Arfordiroedd

Cysyltiadau gwledig-trefol

 • Newidiadau mewn ardaloedd gwledig a threfol yng Nghymru
 • Newidiadau poblogaeth a threfol yn y DU
 • Materion trefol mewn dinasoedd   global
B.  Opsiynau
Tirweddau a pheryglon tectonig

 • Prosesau a thirffurfiau tectonig (llosgfynyddoedd, daeargrynfeydd a tsunami)
 • Effeithiau prosesau tectonig
 • Lleihau risgau peryglon tectonig

Uned 2:  (40%)  Un papur arholiad 1 awr 30 munud.

A.  Themâu Craidd
Y Tywydd, yr hinsawdd ac ecosystemau Materion datblygu ac adnoddau

 • Patrymau datblygiad byd-eang
 • Adnoddau dŵr a’u rheolaeth
 • Datblygiad yn y DU ac un wlad sy’n datblygu’n economaidd
B.  Opsiynau
Sialensau amgylcheddol

 • Effeithiau pynwriaeth ar yr amgylchedd byd-eang
 • Newid hinsawdd
 • Rheoli ac adfer coedwigoedd glaw trofannol
 • Effeithiau twristiaeth ar yr amgylchedd

Uned 3:  Ymholiad Gwaith Maes (20%)

Asesiadau di-arholiad 2 awr 30 munud

Corff Arholi

 Pennaeth Adran: Mrs Emma Roberts