Bwletin Haf

Gair gan y Pennaeth  Mrs Heather Lewis

Dyma ddiwedd ar flwyddyn lwyddiannus a phrysur arall. Mae’r ysgol wedi profi llwyddiant academaidd sylweddol yn gyson dros y blynyddoedd diwethaf diolch i waith caled iawn staff a disgyblion a’ch cefnogaeth amhrisiadwy chi fel rhieni. Pob dymuniad da i’r rhai hynny sydd wedi sefyll arholiadau allanol eleni.

Mae llu o weithgareddau corfforol, diwylliannol ac allgyrsiol eraill wedi cael eu cynnig dros y flwyddyn ac anogwn ddisgyblion i fanteisio ar bob cyfle. Braf datgan ein bod wedi codi dros £7,124.81 hefyd ers mis Medi at achosion da fel cymuned ysgol.

Teimlaf yn freintiedig o fod wedi cael bod yn Bennaeth ar ysgol mor arbennig dros yr wyth mlynedd diwethaf a byddaf yn gadael gydag atgofion i’w trysori. Hoffwn ddymuno’n dda i Mr Evans wrth iddo gymryd yr awenau fel Pennaeth ym mis Medi ac i bawb sy’n gysylltiedig â’r ysgol.  Diolch o galon i chi i gyd.

Trefniadau Diwedd Tymor

Gorffennaf 21ain Diwrnod olaf y tymor

 

Canlyniadau Arholiadau

Ar ddiwrnodau canlyniadau arholiadau, rydyn ni’n gofyn i rieni a disgyblion ddod i’r gampfa i gasglu canlyniadau.

Lefel A blwyddyn 13 8:00yb Awst 17eg
Uwch Gyfrannol blwyddyn 12 10:00yb Awst 17eg
TGAU blwyddyn 11 8:00yb Awst 24ain
TGAU blwyddyn 10 10:00yb Awst 24ain

 

Trefniadau Medi

Bydd yr ysgol yn ail agor i staff ar Fedi’r 4ydd. Bydd yr ysgol yn agor i ddisgyblion blynyddoedd 7, 12 a 13 ar ddydd Mawrth Medi’r 5ed ac ar agor i’r holl ddisgyblion ar ddydd Mercher Medi’r 6ed.