Addysg Gorfforol

Rhagair

Mae Addysg Gorfforol wedi datblygu’n bwnc sy’n gallu cyfrannu’n sylweddol at ffordd o fyw, hamdden a chyfleoedd gyrfa. Gallwn ei ystyried yn bwnc cytbwys, heriol a phwrpasol.

Bwriad y cwrs TGAU Addysg Gorfforol yw:-

Datblygu a mwynhau cymryd rhan mewn ac astudio gweithgareddau corfforol.

  1. Datblygu hunan-ddyfalbarhád, parch tuag at eu hunain ac eraill, a hynny mewn ffordd fywiog a byw.
  2. Dewis gweithgareddau ymarferol sy’n ystyried eu cyrhaeddiad blaenorol a diddordeb presennol.

Asesu

Uned 1: Cyflwyniad i addysg gorfforol

Arholiad ysgrifenedig: 2 awr

50% o’r cymhwyster 100 marc

Asesir dysgwyr drwy amrywiaeth o gwestiynau byr ac estynedig. Bydd y cwestiynau yn seiliedig ar ysgogiadau clyweled a ffynonellau eraill.

 

Uned 2: Y cyfranogwr gweithredol mewn addysg gorfforol

Asesu di-arholiad

50% o’r cymhwyster 100 marc

Asesir dysgwyr mewn tri gweithgaredd gwahanol yn rôl perfformiwr mewn o leiaf un gamp ar gyfer unigolyn, un gamp ar gyfer tîm ac un arall. Bydd un gweithgaredd yn brif weithgaredd fydd â rhaglen ffitrwydd bersonol yn gysylltiedig â’r gweithgaredd.

Corff Arholi

 Pennaeth Adran: Mrs Eleri Poolman