Cynnydd Dysgwyr

Asesu ac Arholiadau

Bydd Asesiad Parhaol yn cael ei wneud ar waith pob disgybl ym Mlynyddoedd 7-9 drwy gydol y flwyddyn. Fe wneir yr Asesiad ar ôl uned o waith a bydd ffurflen arbennig yn llyfr gwaith y disgybl ar gyfer pob uned. Bydd hyn yn digwydd o leiaf unwaith bob tymor.
Ddwywaith y flwyddyn bydd ymgais i ddarganfod pa ddisgyblion sydd yn tangyflawni (h.y. diwedd tymor yr Hydref a diwedd tymor y Pasg). Bydd hyn yn digwydd drwy ddefnydd system tracio mewnol yr ysgol.
Bydd arholiad ysgrifenedig yn y rhan fwyaf o bynciau unwaith y flwyddyn ym mis Mehefin.

Adroddiad i Rieni

O leiaf unwaith bob tymor bydd modd i’r rhieni weld datblygiad eu plentyn trwy ddarllen y ffurflenni uned o waith.
Ar ddiwedd y flwyddyn rhoddir Adroddiad llawn o waith y disgybl. Bydd ffurflen gyda’r Adroddiad i rieni arwyddo eu bod wedi derbyn yr adroddiad, a dylid dychwelyd y ffurflen hon i’r Athro Dosbarth.
Mae Adroddiad Cenedlaethol ar berfformiad disgyblion yn y profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol yn cael ei ddosbarthu gyda’r adroddiad diwedd blwyddyn.
Os bydd eisiau fe all y rhieni gysylltu â’r Pennaeth Safonau i drafod yr Adroddiad.

Nosweithiau Rhieni

Ceir Noson Rieni ar gyfer pob blwyddyn lle mae cyfle i drafod cynnydd y disgyblion yn fanwl gyda’r athrawon testun sy’n eu dysgu. Anogir rhieni i fynychu’r nosweithiau hyn. Hysbysir y rhieni am y nosweithiau hyn yn agosach at y dyddiad.

Amserlen Nosweithiau Rhieni

Gwaith Cartref

Disgwylir i bob disgybl wneud gwaith cartref yn addas i’w oed a’r cyrsiau mae’n eu hastudio. Pwrpas gwaith cartref yw cadarnhau’r gwaith a wneir yn yr ysgol, a rhoi cyfle i’r disgybl ddysgu gweithio ar ei ben ei hun heb gymorth.

Bydd disgwyl i bob disgybl brynu Llyfr Cyswllt. Yn y llyfr hwn bydd lle i’r disgybl ysgrifennu pa waith cartref sydd ganddo bob noson.

Bydd y rhieni yn llofnodi’r Llyfr Cyswllt yn wythnosol a’r Tiwtor Dosbarth unwaith bob pythefnos. Felly, cyfrifoldeb y rhieni fydd gwneud yn siŵr fod eu plant yn cwblhau’r gwaith fel y gwelir yn y Llyfr Cyswllt.

Bydd y Penaethiaid Safonau ac aelodau Uwch Dîm Arwain hefyd yn cadw golwg manwl ar y Llyfr Cyswllt unwaith bob mis.