Llwybrau Dysgu 14+

Rhagarweiniad

Ym mlwyddyn 10 byddwch yn gweld newid ar eich sefyllfa – hyd yn hyn buoch yn astudio amrywiaeth eang o bynciau, ond cyn bo hir byddwch yn cael cyfle i astudio rhai o’r pynciau hynny ac yn gollwng eraill. Bydd cyfle hefyd i ddilyn pynciau newydd.

Ond cyn gwneud eich dewis rhaid casglu llawer o wybodaeth a thrafod gyda nifer o bobl. Fe ddylai’r llyfryn hwn fod yn gymorth i chi i ddewis yn gywir.

Gwnewch y defnydd gorau ohono, gan gofio y bydd eich penderfyniadau yn gallu effeithio ar eich canlyniadau arholiad ym Mlwyddyn 11 a’ch dyfodol wedi dyddiau ysgol.

Byddwch yn gweithio ar daflenni yn eich gwersi bugeiliol a fydd yn help i chi ddod i adnabod eich hun.

Gobeithiwn y bydd Llwybrau Dysgu 14+ yn eich cynorthwyo i wneud penderfyniadau.  Bydd yna hefyd noson ymgynghori pan gewch gyfle pellach i drafod eich dyfodol gydag aelodau o’r staff.

Mae fwy o wybodaeth a chyngor ar safwe Gyrfa Cymru www.gyrfacymru.com

Y Pynciau Craidd

Ym mlynyddoedd 10 a 11 bydd disgyblion yn astudio:

 Pynciau craidd

Pennaeth Adran

Cymraeg

(Iaith  a Llenyddiaeth)

Miss Hedydd Jones

Saesneg

(Iaith a Llenyddiaeth)

Mrs Anna Jones

Mathemateg

(Mathemateg  a Rhifedd)

Mrs Sarah Jones

Gwyddoniaeth

Mr Rhys Browning

Astudiaethau Crefyddol*

Mrs Llinos Jones
Cymhwyster Bagloriaeth Cymru Miss Abigail Davies

*ar gael fel opsiwn TGAU llawn

Pynciau Dewisol

Pwnc dewisol

Pennaeth Adran

Addysg Gorfforol

Mrs Eleri Poolman

Busnes

Mr Matthew Gower

Busnes Adwerthu(BTEC)

Mr Matthew Gower

Celf a Dylunio

Miss Delyth Thomas

Cerddoriaeth

Mr Christopher Davies

Chwaraeon (Galwedigaethol)

Mr Deiniol Evans

Drama

Miss FfionWilliams

Daearyddiaeth

Mrs Emma Roberts

Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant

Mrs Rhian Rudall

Bwyd a Maeth

Dylunio a Thechnoleg

Dylunio Peirianyddol

Dynlunio Cynnyrch

Ffasiwn a Thecstiliau

Mrs Rhian Rudall

Mr Lee Thomas (Pennaeth Cyfadran)

Hanes

Miss Heledd Thomas

Ieithoedd Modern

Sbaeneg

Ffrangeg

Mrs Sara Horan

Teithio a Thwristiaeth (BTEC)

Mr Jonathan Lewis

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Mrs Julie Fletcher

Cyrsiau Partneriaeth â Choleg Sir Gâr

Cwrs Partneriaeth Cyswllt yn yr ysgol
Adeiladu â Gofal Cwsmeriaid Mr Adam Powell
Gwallt a Harddwch/Gofal Cwsmeriaid